Pressupost

Pressupost 2017:

  • Pressupost d’ingressos: 3.230.000,00€
  • Pressupost de despeses: 3.230.000,00€.

Per veure’l desglossat per partides pressupost 2017