Edictes i anuncis

Anunci BOP núm. 72, de 13 d’abril de 2018_ Anunci d’informació pública de la relació individualitzada de béns i drets afectats per una expropiació forçosa.:

Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3142 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de contractació de personal laboral
Exercici: 2018 Bop: 73-0 Edicte: 3088 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3160 DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Edicte d'exposició pública de l'acord de Ple adoptat per la Diputació de Girona, en relació amb l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i l'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per una expropiació
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2846 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 52-0 Edicte: 2144 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de contractació de personal laboral per cobrir una excedència
Exercici: 2018 Bop: 30-0 Edicte: 1008 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 22-0 Edicte: 586 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de convocatòria per a la renovació dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 427 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 371 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de delegació de competències municipals
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11225 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit