Perfil del contractant

CONTRACTACIÓ OBRA “ADEQUACIÓ DE LOCAL PER AULA DE LECTURA”_ Penjat al Perfil del Contractant el 03 d’agost de 2018

Consulta el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de les obres per procediment obert simplificat d’adequació de local per Aula de Lectura clicant aquí

Consulta el Quadre de característiques del PACP adequació local per Aula de Lectura clicant aquí

Consulta el Model de declaració responsable i oferta de criteris avaluables de forma automàtica – annex- clicant aquí

Consulta l’anunci de licitació clicant aquí

Consulta el Projecte bàsic i executiu d’adequació de local per Aula de Lectura

Anunci composició mesa contractació adequació local Aula de Lectura (Incorporat a l’anunci del Perfil del Contractant el 23 d’agost de 2018)

 

APROVACIÓ CREACIÓ I CONSTITUCIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS

Consulta l’edicte d’aprovació clicant aquí

 

MESA DE CONTRACTACIÓ

Òrgan de contractació: Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Codi expedient: 189/2017